WordPress .htaccess Dosyasını Düzenleme

WordPress sitenizde ihtiyaçlara göre .htaccess dosyasında güncellemeler yapabilirsiniz. Birçok özellik yazıda yer almaktadır. Uygun olanları dosyanıza ekleyebilirsiniz. Hatalarla karşılaşmamak için dosyanızın bir yedeğini aldın. WordPress Standart .htaccess Dosyası WordPress Multisite Klasör İçin .htaccess Dosyası WordPress …

WordPress sitenizde ihtiyaçlara göre .htaccess dosyasında güncellemeler yapabilirsiniz. Birçok özellik yazıda yer almaktadır. Uygun olanları dosyanıza ekleyebilirsiniz.

Hatalarla karşılaşmamak için dosyanızın bir yedeğini aldın.

WordPress Standart .htaccess Dosyası

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

WordPress Multisite Klasör İçin .htaccess Dosyası

# BEGIN WordPress Multisite
# Using subfolder network type: https://wordpress.org/support/article/htaccess/#multisite

RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L]
RewriteRule . index.php [L]

# END WordPress Multisite

WordPress Multisite Alt Alan İçin .htaccess Dosyası

# BEGIN WordPress Multisite
# Using subdomain network type: https://wordpress.org/support/article/htaccess/#multisite

RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^wp-admin$ wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L]
RewriteRule ^(.*\.php)$ $1 [L]
RewriteRule . index.php [L]

# END WordPress Multisite

WordPress Sitenizi Saldırılardan Koruyun

Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
Header set X-Content-Type-Options nosniff
Header always append X-Frame-Options SAMEORIGIN

Güvenlik

<FilesMatch "\.(md|exe|sh|bak|inc|pot|po|mo|log|sql)$">
Order allow,deny
Deny from all
</FilesMatch>
 
<Files robots.txt>
Allow from all
</Files>

SSL Yönlendirme

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Font Desteği

AddType application/vnd.ms-fontobject .eot
AddType font/ttf .ttf
AddType font/otf .otf
AddType font/woff .woff
AddType font/woff2 .woff2
AddType image/svg+xml .svg

Dosyaları Önbelleğe Alma

<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 year"
ExpiresByType font/ttf "access plus 1 year"
ExpiresByType font/otf "access plus 1 year"
ExpiresByType font/woff "access plus 1 year"
ExpiresByType font/woff2 "access plus 1 year"
ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 year"
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType image/svg "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType application/javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 2 days"
</IfModule>

Gzip Sıkıştırma

<IfModule mod_filter.c>
  AddOutputFilterByType DEFLATE "application/atom+xml" \
                 "application/javascript" \
                 "application/json" \
                 "application/ld+json" \
                 "application/manifest+json" \
                 "application/rdf+xml" \
                 "application/rss+xml" \
                 "application/schema+json" \
                 "application/vnd.geo+json" \
                 "application/vnd.ms-fontobject" \
                 "application/x-font-ttf" \
                 "application/x-javascript" \
                 "application/x-web-app-manifest+json" \
                 "application/xhtml+xml" \
                 "application/xml" \
                 "font/eot" \
                 "font/opentype" \
                 "image/bmp" \
                 "image/svg+xml" \
                 "image/vnd.microsoft.icon" \
                 "image/x-icon" \
                 "text/cache-manifest" \
                 "text/css" \
                 "text/html" \
                 "text/javascript" \
                 "text/plain" \
                 "text/vcard" \
                 "text/vnd.rim.location.xloc" \
                 "text/vtt" \
                 "text/x-component" \
                 "text/x-cross-domain-policy" \
                 "text/xml"

</IfModule>

ETag’ları Devre Dışı Bırakma

<IfModule mod_headers.c>
	Header unset ETag
</IfModule>
FileETag None

MaxCDN Kullananlar İçin

<IfModule mod_headers.c>
 <FilesMatch "\.(ttf|ttc|otf|eot|woff|woff2|font.css|css|js)$">
  Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
 </FilesMatch>
</IfModule>