Türkler Nasıl Müslüman Oldu? — Türklerin İslamiyete Girişi

Türkler’in ilk kurmuş oldukları imparatorluk Hun İmparatorluğu’dur. Türkler’in daha eskiden de devletler kurduklarını biliyoruz, fakat Hun Devleti oldukça geniş bir saha üstünde başka milletleri de idaresi altına alan büyük bir devlet olduğundan, ona imparatorluk adını …

Türkler’in ilk kurmuş oldukları imparatorluk Hun İmparatorluğu’dur. Türkler’in daha eskiden de devletler kurduklarını biliyoruz, fakat Hun Devleti oldukça geniş bir saha üstünde başka milletleri de idaresi altına alan büyük bir devlet olduğundan, ona imparatorluk adını veriyoruz.Hun İmparatorluğu Hun Türkleri tarafınca M.Ö. 220 senesinde kuruldu. Hunlar bugünkü Moğolistan bölgesinde, yâni Çin’in şimal-batısında yaşıyorlardı.

Türkler, Nuh peygamberin oğullarından Yâfes’in neslindendir.

Türkleri İslamiyete Yakınlaştıran Sebepler

Türkleri islamiyete yakınlaştıran en mühim sebep, tevhid inancı olmuştur. Tanrı’ın birliği inancı Türkler’de oldukca yaygın olan bir inançtı. Din adamlarını huzuruna çağıran Mengü Kağan, “biz tek Tanrı’nın varlığına, onun yardımıyla yaşadığımıza ve onun emri ile öldüğümüze inanıyoruz” demişti.

Türklerde Tanrı’ın birliği inancı “Kök Tengri” (Gök-Evren Tanrısı) olarak isimlendirilmişti. Türkler’in inançları ile islam inancı arasındaki benzerlik yalnız bununla sınırı olan değildi.

İslamiyet öncesi Türkler ahiret gününe, öldükten sonrasında dirilmeye, kaza ve kadere inanırlar ve kurban keserlerdi. Zina ve eşcinsellik kesinlikle yasaktı ve hırsızlık ağır ceza ile cezalandırılırdı.

Türklerin islamiyeti kabul etmelerinde islam öncesi Türklerin inançları ile islamiyet arasındaki büyük benzerlikler mühim rol oynamıştır. Bu benzerlikleri kavradıkça islamiyete her geçen gün yakınlık duyan Türkler, Emevi Valisi’nin Horasan’da İslamiyeti yaymak için cami ve medrese açmasına hiçbir tepki göstermemiştir. Bu yakınlaşma süreci Arap Müslümanlarla Türklerin ortak düşmanları olan Çinlilere karşı omuz omuza savaşım etmesiyle zirve noktasına ulaşmıştır.

Dünya Tarihinin Dönüm Noktası

Türkler’in İslam dini ve müslüman Araplarla tanışmasına vesile olan “Talas Savaşı”ndan Çin Ordusu karşısında zorluk çeken Müslümanların yardımına Türk süvarileri yetişmiştir. Savaşı izleyen Karluk beyinin talimatıyla cenk alanına giren Türk süvarileri karşısında neye uğradıklarını şaşıran Çinliler Talas Savaşı’nda yenilgiye uğramışlardır. Bu savaşın arkasından islamiyet Maveraünnehr’de kalıcı hale gelmiş ve Türkler de uzun vakit Çin tehlikesinden kurtulmuşlardır.

Bölgeye adım atan Müslüman Araplar, Türklerin yüksek ahlaklarını, idarecilik ve savaştaki üstün meziyetlerini yakından tanıma imkanı bulmuşlardır. Bu harp sonucunda, Türklerin müslüman Arapları, Arapların da Türkleri tanımasına yol açan “Talas Savaşı” dünya zamanı için bir dönüm noktası olmuştur.

Talas Savaşı’nın arkasından kitleler halinde islam dinine geçen Türkler, iddia edilenlerin aksine hiçbir zorlama ile karşılaşmamışlardır:

“Türkler, İslamiyeti samimi olarak, kendi istekleriyle, hiçbir zorlama ve dış baskı olmaksızın kitle halinde kabul edince, tarihlerinin yeni bir devresine ayak basmış oluyorlardı… “

İlk Müslüman Türk Devletleri

Türklerin kitleler hâlinde Müslüman olmaları özellikle 10. yüzyılda hız kazandı. Karluk’tan sonra, Yağma ve Çiğil boyları, ardından Oğuzlar arasında İslâmiyet yayıldı. Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri, ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlı Devleti’ni (840), Oğuzlar ise Büyük Selçuklu Devleti’ni (1038) kurdular.